За комората

БИЗНИС БЕЗ ГРАНИЦИ Е НАШИОТ ПРИОРИТЕТ

Комората ги унапредува економските релации помеѓу компаниите од двете земји и ги поврзува заедничките интереси на своите членови, го промовира и унапредува бизнисот на компаниите

  • Асистира;
  • Промовира;
  • Претставува и
  • Ги брани стопанските интереси на своите членови