Зошто да станете член на МБСК

Веќе 14 години успешно ги поддржуваме нашите членки

Помагаме за ефикасно стопанисување во пазарни услови, успешно вклучување на македонскиот и бугарскиот пазар како и поттикнување на развој на претприемништвото кај нашите членови, за крајна цел подобрување на резултатите на работењето и организираноста на членовите на комората

Унапредување на трговијата
Остварување и одржување контакти помеѓу бизнисот и државните органи
Подобрување на легислативата
Усогласување со Европската бизнис-практика и етика