Управен Одбор

Управен Одбор


  • Ги подготвува седниците на Собранието на Комората;
  • Ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието;
  • Донесува одлуки во врска со спроведувањето на програмата за работа, финансискиот план и другите акти на Собранието на Комората;
  • Дава иницијативи и зазема ставови за донесување закони и други прописи и акти кои се од интерес на комората;
  • Донесува одлуки врз основа на Статутот на Комората и
  • Донесува акти за организацијата, систематизацијата и делокругот на работа на стручните служби во согласност со законот и статутот на комората
  • Донесува одлука за свикување на Собранието на Комората и го свикува Собранието во случаеви определни со Статут
Членови на Управниот Одбор на МБСК

м-р Биљана Митева, ЕКОПРОЕКТ-КО - Претседател на УО

Гоце Мојсоски, БУЛМАК 2016, Член на УО

Филип Темелковски, СМАРТ СОЛАР, Член на УО

Кирил Лазаров, НИКОБ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, Член на УО

м-р Живко Мукаетов, АЛКАЛОИД АД, Член на УО

Надица Рикаловска, ГРИН МАСТЕР, Член на УО

Зоре Темелковски, СЛАВИЈА СПЕКТАР, Член на УО

Тања Камчева Лазаревик, КАМ ДОО ИЛИНДЕН, Член на УО

Горан Ѓорѓиевски, СПЕЦИЈАЛ ПРОДУКТ, Член на УО

м-р Драган Пехчевски, ФИНА КОНСАЛТИНГ, Член на УО

Васко Динев, ТАЛИСКЕР ЦРО, Член на УО

АДИНГ, Член на УО

Горан Србљак, РЕНТИНА, Член на УО

Петре Николов, НИПРОМ, Член на УО