Надзорен Одбор

Надзорен Одбор


  • Надзорниот Одбор врши надзор врз законитоста на материјално-финансиско работење и правилноста во работењето на Комората. За својата работа, НО поднесува извештај, на квартално ниво, согласно Деловникот за работа на НО.
  • Членовите на Надзорниот Одбор ги избира Собранието на Комората од своите редови. Надзорниот одбор, од редовите на своите членови избира претседател на надзорниот одбор.
  • Членовите на Надзорниот Одбор се избираат за 4 години, без право на повторен избор. Надзорниот Одбор, за својата работа доставува извештаи до Собранието на Комората и тоа на крајот на секоја деловна година.
Членови на Надзорниот Одбор на МБСК

Кирил Пендев, ВИНДОЛДИ, Претседател на Надзорен Одбор

Ивица Јевтиќ, Адвокатско друштво Тошиќ-Јевтиќ, Член на НО

Соња Зафировска, СМАРТ ТРАНСПОРТ СОЛУШН, Член на НО