Потпишување на Меморандум за соработка помеѓу МБСК и ВУЗФ