Работна средба во Центарот за Развој на Источен Плански Регион