Потпишување на Меморандум за соработка со Универзитет за осигурување и финансии – Софија